poniedziałek listopada 30 , 2020

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

Neptun2-1

 

Przesyłamy powtórne zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, z  naniesionymi poprawkami.
Poprawki wystąpiły  w wyniku dyskusji  już po wysłaniu zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu.
Powodem zmian jest kompleksowe dostosowanie treści Statutu JKM Neptun do postanowień Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, oraz w przypadku rozdziału XI ,uniknięcie permanentnego aktualizowania w przyszłości treści Statutu.


Za Zarząd
Sekretarz Zarządu JKM Neptun
Jacek Polański

Zarząd Jachtklubu Morskiego ,,NEPTUN” zaprasza Kolegę/Koleżankę na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które Odbędzie się 18 marca 2018r.{ niedziela}, w pierwszym terminie o godzinie 11.00, lub w drugim terminie o godz11.30.
Program Walnego zgromadzenia sprawozdawczego przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zgromadzenia
2 . Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór protokolantów
4. Propozycje zmian do porządku obrad
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybór komisji Uchwał i Wniosków
8. Przedstawienie sprawozdań:
-- Zarządu Klubu
-- Komisji Rewizyjnej
-- Sądu koleżeńskiego
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Dyskusja i głosowanie nad propozycjami zmian w Statucie Klubu:
W § 16 dodać pkt. 9 o następującym brzmieniu:
„Powołanie, uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, pełnomocnika ds. umów między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim.”
W § 23 dodać pkt. 11 o następującym brzmieniu:
„Delegowanie członka Zarządu do pracy w Klubie, na podstawie umowy o pracę, zawieranej przez członka Komisji Rewizyjnej.”

W § 28 dodać pkt. 5 o następującym brzmieniu:
„Podpisywanie umów o pracę z członkiem Zarządu przez członka Komisji Rewizyjnej, wskazanego w uchwale tego organu.”
Dodać rozdział XI o następującym brzmieniu:
XI INNE
§ 36. „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104.)

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podniesienie wysokości składki członkowskiej
12. Wolne wnioski i propozycje uchwał
13. Wystąpienie komisji uchwał i wniosków
14. Zatwierdzenie uchwał i wniosków
15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia
Z racji ważności podejmowanych uchwał bardzo prosimy o czynne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.

Za Zarząd
Sekretarz Zarządu  JKM ,,NEPTUN”
Jacek Polański

Polecamy

marinetraffic

Kursy walut NBP

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-11-30
USD 3,7364 -0,66%
EUR 4,4779 -0,14%
CHF 4,1364 -0,27%
GBP 4,9793 -0,89%
Wspierane przez Money.pl